CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kiểm soát, công khai và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện, cấp xã
06/12/2021 02:19:00


Ngày 03 tháng 11 năm 2021, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 3207/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp; Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt 32 danh mục và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện; 37 danh mục và quy trình nội bộ giải quyết TTHC cấp xã; 17 danh mục và quy trình nội bộ giải quyết TTHC liên thông.

Để triển khai thực hiện Quyết định số 3207/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trưởng các đơn vị: Tư Pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, giao nhiệm vụ công chức chuyên môn, các bộ phận liên quan rà soát, điều chỉnh danh mục, nội dung các TTHC trên cơ sở danh mục và quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã phê duyệt tại Quyết định nêu trên để cung cấp, công khai, giải quyết TTHC theo quy định tại Bộ phận Một cửa. Theo dõi, thông tin kịp thời về quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cập nhật trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh để đảm bảo giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Tổ chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp UBND cấp huyện, cấp xã theo quy định.

Trưởng Bộ phận Một cửa huyện: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh để điều chỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử để thực hiện theo quy định. Tổ chức thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, luân chuẩn hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Một cửa huyện theo đúng quy định.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 07 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 31552
Trước & đúng hạn: 31263
Trễ hạn: 33
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/07/2022 12:18:55)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 35
Hôm nay: 158
Tháng này: 1,496
Tất cả: 88,548