CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tiếp tục rà soát, đơn giản hoá TTHC trên địa bàn huyện
30/09/2022 11:08:53


Thực hiện Công văn số 2653/UBND-VP ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022; Để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2022 của UBND huyện về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính huyện Tứ Kỳ năm 2022, Chủ tịch UBND huyện yêu cầuThủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 959/UBND-VP ngày 05 tháng 7 năm 2022; khẩn trương rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết. Yêu cầu việc rà soát phải đảm bảo kỹ lưỡng, tiếp tục kiến nghị cắt giảm thủ tục mạnh mẽ hơn nữa, phân cấp nhiều hơn nữa và nghiên cứu tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quy định, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong xử lý công việc đươc giao. Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.


(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 04 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 10671
Trước & đúng hạn: 10521
Trễ hạn: 13
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/04/2023 07:06:50)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 48
Hôm nay: 174
Tháng này: 18,103
Tất cả: 555,408