TIN TỨC VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ trong cải cách TTHC
17/11/2023 04:52:09


10 tháng đầu năm, mặc dù UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tập trung tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời cấp ủy, chính quyền, đội ngũ công chức, viên chức từ huyện đến các xã, thị trấn cũng đã rất cố gắng, nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tuy nhiên, kết quả chung toàn huyện vẫn xếp hạng thấp so với mặt bằng chung toàn tỉnh. Cụ thể: kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC: Hồ sơ quá hạn: 23 hồ sơ, xếp thứ 8/12 toàn tỉnh; Hồ sơ đang tạm dừng: 28 hồ sơ, xếp thứ 9/12 toàn tỉnh; Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện giải quyết: 255 hồ sơ, xếp thứ 10/12 toàn tỉnh. Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC: Số hóa hồ sơ TTHC khi tiếp nhận: Tỷ lệ thực hiện 96,70%, xếp thứ 12/12 toàn tỉnh. Số hóa kết quả giải quyết TTHC: Tỷ lệ thực hiện 97,41%, xếp thứ 9/12 toàn tỉnh. Kết quả thanh toán trực tuyến: Xếp thứ 6/12 toàn tỉnh.

Trước tình hình trên, để nâng cao được các tiêu chí trong cải cách TTHC vào thời điểm cuối năm, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện đúng quy trình, duy trì và đặc biệt nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Yêu cầu tỷ lệ thực hiện đạt 100% tổng số hồ sơ phát sinh. Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC có những vấn đề về quy trình, thành phần hồ sơ, phần mềm… còn vướng mắc, khó khăn, cần tổng hợp, báo cáo ngay về UBND huyện để xem xét, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị; hằng tuần tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện trước 9 giờ ngày thứ Hai hằng tuần.
 
KA 
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 49762
Trước & đúng hạn: 49134
Trễ hạn: 30
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2023 16:17:00)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 30
Hôm nay: 104
Tháng này: 244,077
Tất cả: 651,775