Huyện nhà triển khai phong trào thi đua "Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025”.


Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trên địa bàn huyện; phấn đấu đến năm 2025 thực hiện phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo các mục tiêu cơ bản của Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương về chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Qua đó, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý Nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân trên địa bàn huyện. UBND huyện vừa triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Đồng thời yêu cầu phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt đến tất cả các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực và đạt hiệu quả. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn coi việc thực hiện phong trào thi đua là nhiệm vụ quan trọng, song hành cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Nội dung phong trào thi đua tập trung vào việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về chuyển đổi số; nâng cao nhận thức về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, gắn tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ của chuyển đổi số với các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của từng cơ quan, đơn vị.

Xây dựng cơ chế khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh, người dân,... áp dụng công nghệ mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình mới trong hoạt động. Tăng cường công tác thông tin, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về chuyển đổi số; thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao sẵn sàng tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Ưu tiên chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số, trọng tâm là phát triển hạ tầng số, tạo lập dữ liệu mở, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số; thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh. Huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng thiết bị và ứng dụng đồng bộ, hiện đại, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và sự chuyển đổi của chính quyền điện tử.

Xây dựng và tạo lập dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp khai thác, truy cập, sử dụng, góp phần công khai, minh bạch, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Xây dựng và triển khai hệ thống giám sát, cảnh báo sớm nguy cơ, điều phối ứng cứu sự cố mất an toàn, an ninh mạng.

Đẩy mạnh hợp tác, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số; hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ lớn để phát triển, chuyển giao, tiên phong áp dụng công nghệ mới, mô hình mới vào huyện.

Chú trọng ưu tiên, đẩy mạnh thi đua chuyển đổi số ở một số lĩnh vực như: Nông nghiệp; công nghiệp; du lịch; tài chính - ngân hàng; giao thông vận tải và logistics; tài nguyên và môi trường; y tế; giáo dục; quốc phòng, an ninh...

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các tổ chức, doanh nghiệp tích cực phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 phù hợp với mô hình hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp mình. Lựa chọn nội dung thi đua phù hợp để phát động, triển khai phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện chọn 1 - 2 đơn vị để chỉ đạo làm điểm Phong trào thi đua. Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Phong trào thi đua ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và tổng kết vào năm 2025.

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2021 đến năm 2030, chia thành 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ 2021-2025); Giai đoạn 2 (từ 2026-2030).

Đài PT Tứ Kỳ 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- UBND Huyện triển khai sử dụng biên lai điện tử từ 1.1.2022 (23/11/2021)
- UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 11-kỳ 2 (22/11/2021)
- Tiên Động đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM. (17/11/2021)
- Đại Hợp đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I (17/11/2021)
- Nguyên Giáp đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019 và trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. (17/11/2021)
- Xây dựng 100% TTHC đủ điều kiện lên dịch vụ công mức độ 4(15/09/2021)
- HĐND huyện Tứ Kỳ giao quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý(15/09/2021)
- Thực hiện báo cáo kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử(15/09/2021)
- UBND huyện ban hành chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022, ứng phó dịch Covid-19.(15/09/2021)
- Huyện nhà tham gia hội thảo trực tuyến về giải pháp tổng thể "ECovax" chuyển đổi số phòng chống dịch Covid-19.(15/09/2021)
++ THÔNG BÁO
+ V/v thực hiện Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương
+ V/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, 126/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 23/QĐ-TTg và định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
+ V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
+ V/v thực hiện công khai, giải quyết hồ sơ TTHC qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp xã
+ Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tháng 11 và nhiệm vụ tháng 12 năm 2021
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Tứ Kỳ
Bộ Thủ tục Hành chính Huyện
TTHC tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH HUYỆN
- Thông điệp an toàn giao thông Tết nguyên đán Tân Sửu 2021
- Tuyên truyền phòng chống tác hại của rượu bia trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 145
Hôm nay 644
Tháng này: 118,391
Tất cả: 1,604,510
THƯ VIỆN ẢNH